نام و نام خانوادگی: دکتر دلارا محمد آقائی

مرتبه علمی: دانشیار

زمینه تحقیقاتی:

* شبیه سازی دینامیک ملکولی سیستم های زیستی (پروتئین ها ، لیپیدها و ..).

* بررسی عبور داروهای مختلف از خلال غشاء مدل بیولوژیکی با استفاده از شبیه سازی های تعادلی و نمونه برداری چتری.

* طراحی دارو.

* مطالعه برهمکنش داروهای مختلف با آلبومین سرم انسانی با استفاده از روش های طیف سنجی و شبیه سازی های داکینگ و دینامیک ملکولی.

* پیش بینی خواص ترمودینامیکی و انتقالی مواد و ارایه پتانسیل بین ملکولی برای سیستم های شیمیایی با استفاده از مدل معکوس.

* ارایه معادلات حالت جدید برای سیستم های شیمیایی و پیش بینی خواص ترمودینامیکی با استفاده از این معادلات.

آدرس: شیراز، بلوار مدرس، خیابان شهید کلانتری، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن: ۳۷۲۶۱۳۹-۰۷۱ داخلی ۲۶۳۶

پست الکترونیک: d_aghaie[@]‎sutech.ac.ir