دکتر علویان مهر

دکتر محمد مهدی علویان مهر

آخرین مدرک تحصیلی:   دكتري   

محل اخذ:  دانشگاه شیراز-شیراز-ايران   Shiraz University, Shiraz, Iran

درجه علمی:   دانشیار

تخصص: ترمودینامیک 

بخش: شيمي 

دانشکده: علوم پايه 

تلفن دانشکده: 7261392-711 

تلفن موبایل: 1435-311-0917 

فاکس: 7354523-0711 

پست الكترونيكی:  alavianmehr[at]sutech.ac.ir 

آدرس محل کار:  بلوار مدرس-دانشگاه صنعتي شيراز 

علایق و زمینه های کاری:  خواص ترموفيزيكي سيالات- مدل سازی مولکولی

0