نام و نام خانوادگی: دکتر عبدالرضا نکوئی

مرتبه علمی:دانشیار شیمی

زمینه تحقیقاتیشیمی فیزیک، شیمی محاسباتی، اسپکتروسکوپی مولکولی

آدرس: شیراز، بلوار مدرس، دانشگاه صنعتی شیراز، دانشکده شیمی،کد پستی ۱۳۸۷۶-۷۱۵۵۷

تلفن:۳۷۲۵۲۶۸۱-۰۷۱

پست الکترونیک:nekoei[@]sutech.ac.ir