دکترعبدالرضا نکوئی

 


آخرین مدرک تحصیلی: دکترای شیمی فیزیک (گرایش اسپکتروسکوپی مولکولی)

محل اخذ: دانشگاه فردوسی مشهد

عنوان رساله دکتری: مطالعات نظری (روش تابعی چگالی) و تجربی مولکولهای تنوئیل تری فلورواستن و فوروئیل تری فلورواستن


فوق لیسانس: شیمی فیزیک (گرایش ترمودینامیک)

محل اخذ: دانشگاه شیراز

عنوان رساله فوق لیسانس: محاسبه هدایت گرمائی و دیگر خواص انتقالی سیستمهای گازی SF6 و CF4 و N2O از یک پتانسیل ایزوتروپیک و موثر با استفاده از تکنیک معکوس سازی


لیسانس: شیمی محض

محل اخذ: دانشگاه خلیج فارس بوشهر


علایق و زمینه های کاری: شیمی محاسباتی، طیف سنجی ارتعاشی، پیوندهای هیدروژنی درون مولکولی (IHB)، ترکیبات بتادی کربونیلی، ترکیبات گامادی کربونیل مستعد برای IHB، پتانسیلهای دو مینیممی، جِم دی اُلها


 

 

  Abdo-Reza Nekoei
Associ. Prof. of Chemistry
nekoei@sutech.ac.ir
Tel.: +98 711 7354500
Office: Chemistry Department, Room 14
Research area
Computational Chemistry, Vibrational Spectroscopy, Intramolecular Hydrogen Bonding, bete-Dicarbonyl Compounds, gama-Dicarbonyls able to form IHB, Double Minimum Potentials, Gem-Diols

0