آدرس پستی:شیراز- بلوار مدرس- دانشگاه صنعتی شیراز- دانشکده شیمی

تلفن:

نمابر: