نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۶-۱۳۹۵

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مطالعه-شیمی هتروسیکل شیمی هتروسیکل-مشاوره مطالعه و امور پژوهشی بررسی پایان نامه

یکشنبه

انبار مواد شیمیایی بررسی پایان نامه-رفع اشکال مطالعه و امور پژوهشی آزمایشگاه تحقیق

دوشنبه

مطالعه-شیمی هتروسیکل شیمی هتروسیکل-مشاوره مطالعه و امور پژوهشی بررسی پایان نامه

سه شنبه

آزمایشگاه تحقیق بررسی پایان نامه-رفع اشکال مطالعه و امور پژوهشی آزمایشگاه تحقیق

چهار شنبه

انبار مواد شیمیایی بررسی پایان نامه مطالعه و امور پژوهشی جلسه دانشکده شیمی