لیست دروس کارشناسی منابع سرفصل دروس
زبان  خارجه عمومی   مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
زبان تخصصی   مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
لیست دروس ارشد منابع  
شیمی آلی پیشرفته

 

مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
اصول بیوشیمی   مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
شیمی دارویی ۱

 

مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
شیمی دارویی ۲   مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
مبانی سنتز در شیمی آلی   مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
شیمی محاسباتی و طراحی دارو   مطابق با سرفصل مصوب شورای گسترش آموزش عالی
لیست دروس دکتری منابع