نیمسال دوم سال تحصیلی ۹۹-۱۳۹۸

زمان

۱۰- ۸

۱۲ - ۱۰

۱۴ - ۱۲

۱۶ – ۱۴

شنبه

مشاوره مجازی

مشاوره مجازی

مشاوره مجازی

مشاوره مجازی

یکشنبه

مشاوره حضوری و بررسی پایان نامه

شیمی دارویی ۲

مطالعه و امور پژوهشی

آزمایشگاه تحقیق  و بررسی پایان نامه

دوشنبه

مشاوره حضوری و بررسی پایان نامه

شیمی محاسباتی و طراحی دارو

جلسه دانشکده شیمی و شورای برنامه ریزی درسی

مشاوره حضوری و بررسی پایان نامه

سه شنبه

مشاوره حضوری و بررسی پایان نامه

شیمی دارویی ۲

مشاوره حضوری و بررسی پایان نامه

مطالعه و امور پژوهشی

چهار شنبه

مشاوره مجازی

مشاوره مجازی

مشاوره مجازی

مشاوره مجازی