دکتر دلارا محمد آقایی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن ثابت

۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰-۵داخلی ۲۶۳۶

فاکس ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۲۰

پست الکترونیکی

d_aghaie[@]‎‎sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر محمدآقایی