اعضای هیئت علمی

اعضای هیئت علمی دانشکده شیمی

      دکتر عبدالرضا نکوئی

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن مستقیم

7354520-2725

پست الکترونیکی

nekoei @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر نکوئی

دکتر محمد نوید سلطانی راد

مرتبه علمی

استاد

تلفن مستقیم

7354520-2754

پست الکترونیکی

soltani @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر سلطانی

دکتر محمد مهدی علویان مهر

مرتبه علمی

استاد

تلفن دانشکده

7354520-2601

پست الکترونیکی

alavianmehr@ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر علویان مهر

 دکتر رضا خلیفه 

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

7354520-2756

پست الکترونیکی

khalifeh @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر خلیفه

دکتر دلآرا محمد آقایی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن

7354520-2636

پست الکترونیکی

d_aghaie @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

صفحه شخصی دکتر محمدآقائی

دکتر سمیه بهروز

مرتبه علمی

دانشیار

تلفن داخلی

7354520-2681

پست الکترونیکی

behrouz @ sutech.ac.ir

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر بهروز

مهندس محمد علی فقیهی

مرتبه علمی

استادیار

تلفن داخلی

7354520-2859

پست الکترونیکی

 

آدرس صفحه شخصی

آدرس صفحه شخصی دکتر فقیهی

 

0