نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر عبدالرضا نکوئی

دانشیار http://che.sutech.ac.ir/DrNekoei nekoei[@]sutech.ac.ir

دکتر محمد نوید سلطانی راد

استاد http://che.sutech.ac.ir/DrSoltani soltani[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد مهدی علویان مهر

استاد http://che.sutech.ac.ir/DrAlavianmehr papari[@]sutech.ac.ir

دکتر رضا خلیفه

دانشیار http://che.sutech.ac.ir/DrKhalifeh khalifeh [@]sutech.ac.ir

دکتر دلارا محمد آقائی

دانشیار http://che.sutech.ac.ir/DrAghaei d_aghaie[@]sutech.ac.ir

دکترسمیه بهروز

دانشیار http://che.sutech.ac.ir/DrBehrouz behrouz [@]sutech.ac.ir

مهندس محمد علی فقیهی

مربی http://che.sutech.ac.ir/m.faghihi [@]sutech.ac.ir