نام و نام خانوادگی مرتبه علمی صفحه شخصی پست الکترونیک

دکتر عبدالرضا نکوئی

دانشیار http://che.sutech.ac.ir/DrNekoei nekoei[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد نوید سلطانی راد

استاد http://che.sutech.ac.ir/DrSoltani soltani[@]‎sutech.ac.ir

دکتر محمد مهدی علویان مهر

استاد http://che.sutech.ac.ir/DrAlavianmehr alavianmehr[@]‎sutech.ac.ir

دکتر رضا خلیفه

استاد http://che.sutech.ac.ir/DrKhalifeh khalifeh [@]‎sutech.ac.ir

دکتر دلارا محمد آقائی

دانشیار http://che.sutech.ac.ir/DrAghaei d_aghaie[@]‎sutech.ac.ir

دکترسمیه بهروز

دانشیار http://che.sutech.ac.ir/DrBehrouz behrouz [@]‎sutech.ac.ir

مهندس محمد علی فقیهی

مربی http://che.sutech.ac.ir/m.faghihi [@]sutech.ac.ir
دکتر محسن سروری استادیار http://che.sutech.ac.ir/fa/dr.sorori sorouri[@]sutech.ac.ir