نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم کبری ابوالوردی مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۹۸
خانم زهرا خیراتی فرد کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۱۱