نام و نام خانوادگی سمت تلفن
     
خانم کبری ابوالوردی مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۹۸
خانم آرزو کرمی کارشناس آزمایشگاه  ۰۷۱۳۷۳۵۴۵۰۰- داخلی ۲۸۹۸