نام و نام خانوادگی سمت تلفن
خانم زهراخیراتی فرد کارشناس آموزش و تحصیلات تکمیلی ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۶۱۱
خانم کبری ابوالوردی مسئول دفتر ۰۷۱-۳۷۳۵۴۵۰۰ داخلی ۲۸۹۸