کارکنان

کارشناس آموزش دانشکده:  سرکارخانم زهرا خیراتی فرد

شماره تماس:           داخلی :۲۶۱۱        ۵-۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱۱

مسئول دفتــــــر دانشکـــده: سرکارخانم کبری ابولوردی

شماره تماس:           داخلی :2898     ۵-۷۳۵۴۵۰۰-۰۷۱۱

0