مجوز بهره‌برداري از پايان‌نامه

اطلاعیه دفاع از  پایان نامه کارشناسی ارشد / رساله دکتری

فرم تحویل لوازم آزمایشگاهی .doc

(فرم پیشنهاد استاد راهنما توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی)

فرم مخصوص تأیید انجام تصحیحات وتایید فرمت نهایی پایان نامه.doc

فرم مخصوص تأیید انجام تصحیحات وتایید فرمت نهایی پایان نامه .pdf

فرم فارغ التحصیلی

فرم حضور در جلسه ارائه سمینار/ پایان نامه

فرم پیشنهاد مشاور.pdf

فرم گزارش فارغ التحصیلی

فرم پيشنهاد سمينارتحصیلات تکمیلی.doc

فرم پيشنهاد سمينارتحصیلات تکمیلی.pdf

پیشنهاد موضوع تحقیق پایان نامه

تأييديه‌ي صحت و اصالت نتايج

 

فرم تحویل پایان نامه.pdf

فرم تحویل پایان نامه.doc

قالب پایان نامه

فرم تسویه حساب دانشکده شیمی.pdf

فرم تسویه حساب  دانشکده شیمی.doc

جدول مراحل اخذ، انجام و دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد