ارزیابی جامع

اعلام آمادگی دانشجو برای ارزیابی جامع

اعلام مواد درسی ارزیابی جامع

درخواست تجدید نظر دانشجوی دکتری نسبت به نتیجه¬ی ارزیابی جامع

صورت جلسه ی ارزیابی جامع

طرح تحقیق رساله دکتری

آمادگي دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري

پیشنهاد طرح تحقیق رساله دکتری

تایید انجام اصلاحات طرح تحقیق رساله دکتری

حق الزحمه  داوری خارج از دانشگاه

صورت جلسه ی دفاع از طرح تحقیق رساله ی دکتری

فرم داوری انفرادي طرح تحقیق رساله¬ی دکتری

گزارش پیشرفت تحصیلی:

فرم ارزيابي انفرادي گزارش پيشرفت تحصيلي

فرم ارزيابي گزارش پيشرفت تحصيلي

گزارش پیشرفت تحصیلی

 

جلسه دفاع از رساله دکتری

ارزشيابي فردی رساله هاي دكتري

اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام  دفاع از رساله

تایید انجام اصلاحات رساله دکتری

تعیین اعضای کمیته رساله

حق الزحمه  داوری خارج از دانشگاه

درخواست هزینه رساله دکتری

صورت جلسه دفاع دکتری

صورت جلسه دفاع مجدد از رساله دکتری

گزارش فارغ التحصیلی دکتری

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دانشجو

متن نامه فارغ التحصیلی دکتری

 

 

   

فرم های دوره آموزشی:

انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکتری

انتخاب استاد مشاور (خارج از دانشگاه)

انتخاب استاد مشاور (داخل دانشگاه)

انتخاب استاد مشاور دانشجوی دکتری (داخل دانشگاه)

ترمیم معدل کل کمتر از ۱۶

تعهد نامه  اصالت اثر

تقاضای اخذ درس پیش نیاز

حذف پزشکی

درخواست اخذ درس سوم با یک استاد

درخواست دانشجوی دکتری

فرم های دوره آموزشی:

هزینه کنفرانس

هزینه پایان نامه