دکتری

   1- مشخصات فردی

2- اصلاحات طرح تحقیق     

3- پیشنهاد طرح تحقیق        

4- گزارش پیشرفت تحصیلی  

5- آمادگی دفاع از طرح تحقیق 

6- اصلاحات رساله        

7-  اعلام آمادگی دفاع از رساله

8- تجدید نظر آزمون جامع     

9- آمادگی جهت آزمون جامع  

10- انتخاب استاد مشاور          

11- انتخاب استاد راهنما  

12-  هزینه پایان نامه

13- هزینه کنفرانس

14- بروز رسانی نام کاربری و کلمه عبور

15- فرم داوری انفرادي طرح تحقیق رساله­ی دکتری

16-  تایید انجام اصلاحات طرح تحقیق رساله دکتری

17- درخواست دانشجوی دکتری

18- فرم ارزشيابي فردی رساله­هاي دكتري

19-فرم ارزشيابي جمعی رساله­های دكتري

20- تایید انجام اصلاحات رساله دکتری

21- تقاضای اخذ درس پیش نیاز دکتری

22- فرم انتخاب درس برای جبران میانگین معدل کل دانشجویان دکتری

23- فرم درخواست تمدید سنوات دانشجویان

24- فرم درخواست مرخصی تحصیلی دانشجویان دکتری

25- قرارداد انجام رساله­ی مقطع دکتری

26- فرم اعلام مواد درسی ارزیابی جامع

27- صورت­جلسه­ی ارزیابی جامع

28- صورت­جلسه­ی دفاع از طرح تحقیق رساله­ی دکتری

29- فرم ارزيابي انفرادي گزارش پيشرفت تحصيلي

30- فرم ارزيابي گزارش پيشرفت تحصيلي

31- فرم تعیین داور:  پایان نامه ارشد/پیشنهاد موضوع رساله دکتری/ رساله (Ph.D)خارج از دانشگاه

32- فرم حق الزحمه امتحان جامع

 

33- فرم پيشنهاد سمينارتحصیلات تکمیلی   ( pdf)

0