ارزیابی جامع ۹۵ به بعد:

اعلام آمادگی دانشجو برای ارزیابی جامع

اعلام مواد درسی ارزیابی جامع

درخواست تجدید نظر دانشجوی دکتری نسبت به نتیجه¬ی ارزیابی جامع

صورت جلسه ی ارزیابی جامع

ارزیابی جامع ماقبل ۹۵:

اعلام آمادگی دانشجو برای ارزیابی جامع

اعلام مواد درسی ارزیابی جامع

درخواست تجدید نظر دانشجوی دکتری نسبت به نتیجه¬ی ارزیابی جامع

صورت جلسه ی ارزیابی جامع

جلسه دفاع از رساله دکتری ورودی ۹۵ به بعد:

ارزشيابي فردی رساله هاي دكتري

اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام  دفاع از رساله

تایید انجام اصلاحات رساله دکتری

تعیین اعضای کمیته رساله ورودی ۹۵ به بعد

ثبت و توصیف پایان نامه

حق الزحمه  داوری خارج از دانشگاه

درخواست هزینه رساله دکتری

صورت جلسه دفاع دکتری ۹۵ به بعد

صورت جلسه دفاع مجدد از رساله دکتری۹۵ به بعد

گزارش فارغ التحصیلی دکتری

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دانشجو

متن نامه فارغ التحصیلی دکتری

جلسه دفاع از رساله دکتری ورودی ماقبل ۹۵:

ارزشيابي فردی رساله هاي دكتري

 

اعلام آمادگی دانشجوی دکتری برای انجام  دفاع از رساله

تایید انجام اصلاحات رساله دکتری

تعیین اعضای کمیته رساله ورودی ماقبل ۹۵

ثبت و توصیف پایان نامه

حق الزحمه  داوری خارج از دانشگاه

درخواست هزینه رساله دکتری

صورت جلسه دفاع دکتری ماقبل ۹۵

صورت جلسه دفاع مجدد از رساله دکتری ماقبل ۹۵

گزارش فارغ التحصیلی دکتری

گزارش نماینده تحصیلات تکمیلی در جلسه دفاع از رساله دانشجو

متن نامه فارغ التحصیلی دکتری

طرح تحقیق رساله ورودی ۹۵ به بعد:

آمادگي دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري

پیشنهاد طرح تحقیق رساله دکتری

تایید انجام اصلاحات طرح تحقیق رساله دکتری

حق الزحمه  داوری خارج از دانشگاه

صورت جلسه ی دفاع از طرح تحقیق رساله ی دکتری

فرم داوری انفرادي طرح تحقیق رساله¬ی دکتری

طرح تحقیق رساله ورودی ماقبل ۹۵:

آمادگي دفاع از طرح تحقيق رساله دكتري

پیشنهاد طرح تحقیق رساله دکتری

تایید انجام اصلاحات طرح تحقیق رساله دکتری

حق الزحمه  داوری خارج از دانشگاه

صورت جلسه ی دفاع از طرح تحقیق رساله ی دکتری

فرم داوری انفرادي طرح تحقیق رساله¬ی دکتری

فرم های دوره آموزشی:

انتخاب استاد راهنمای دانشجوی دکتری

انتخاب استاد مشاور (خارج از دانشگاه)

انتخاب استاد مشاور (داخل دانشگاه)

انتخاب استاد مشاور دانشجوی دکتری (داخل دانشگاه)

ترمیم معدل کل کمتر از ۱۶

تعهد نامه  اصالت اثر

تقاضای اخذ درس پیش نیاز

حذف پزشکی

درخواست اخذ درس سوم با یک استاد

درخواست دانشجوی دکتری

گزارش پیشرفت تحصیلی ورودی ۹۵ به بعد:

فرم ارزيابي گزارش پيشرفت تحصيلي

گزارش پیشرفت تحصیلی

گزارش پیشرفت تحصیلی ورودی ماقبل ۹۵:

فرم ارزيابي گزارش پيشرفت تحصيلي

گزارش پیشرفت تحصیلی

 

 

 

 

هزینه پایان نامه

هزینه کنفرانس