نام و نام خانوادگی عنوان پایان نامه استاد راهنما(یان) استاد(ان) مشاور تاریخ فارغ التحصیلی
پيل تن محمدامين سنتز تعدادي از مشتقات جديد –? هيدروكسي استر اوژنول و ۲و۴- دي كلروفنول به عنوان عوامل بالقوه درماني بهروز سميه سلطاني راد محمدنويد ۱۳۹۵.۰۶.۱۷
سليماني فائزه يك روش آسان و با كارايي بالا براي سنتز N- آلكيل پورين، پيريميدين و آزول از الكل ها با استفاده از تري فنيل فسفين /يد سلطاني راد محمدنويد خليفه رضا ۱۳۹۵.۰۴.۲۲
پارساسرشت شهناز عامل دار كردن كيتوسان با گروه هاي آلي جهت دست يابي به عوامل بالقوه ي درماني بهروز سميه سلطاني راد محمدنويد ۱۳۹۵.۰۶.۱۷
تقوي شهركي بهاره سنتز تعدادي از مشتقات جديد هيبريد آزول- اوژنول به عنوان عوامل بالقوه درماني بهروز سميه خليفه رضا ۱۳۹۵.۰۴.۲۱
مقصودي سعيد سنتز تعدادي از مشتقات جديد ۸-مركاپتوكافئين به عنوان مهار كننده هاي بالقوه گيرنده هاي آدنوزين آنزيم فسفودي استراز سلطاني راد محمدنويد بهروز سميه ۱۳۹۵.۰۴.۲۰
اسحق نيموري بهمن سنتز تعدادي از مشتقات جديد ۸- آمينو كافئينيل هيدروكسي آلكيل به عنوان عوامل بالقوه مهاركننده گيرنده هاي آدنوزيني سلطاني راد محمدنويد خليفه رضا ۱۳۹۵.۰۶.۱۷
فيروزي اردكاني حميد سنتز بنزايميدازول ها از مشتقات استوفنون و ارتو آريل دي آمين در حضور نانو ذرات مس روي چاركول (Cu/C) به عنوان يك كاتاليزور نا¬همگن خليفه رضا بهروز سميه ۱۳۹۵.۱۱.۱۰
نوري منيره سنتز مشتقات اH- تترازول از تركيبات آمين در حضور نانو ذرات مس روي چاركول (Cu/C) به عنوان يك كاتاليزور نا¬همگن خليفه رضا بهروز سميه ۱۳۹۵.۱۱.۱۳
نيكنام آناهيتا نانو ذرات مس روي چاركول(Cu/C)به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن براي سنتز يك مرحله اي ايميدازول هاي سه استخلافه در موقعيت ۲و۴و۵ خليفه رضا سلطاني راد محمدنويد ۱۳۹۵.۱۱.۱۰

صمدي مروه

بررسي برهم كنش مولكولي ليگاند با سرم آلبومين خون با استفاده از مطالعات طيف سنجي

علويان مهر محمد مهدي

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۰

هاشمي محمد

سنتز تعدادي ازمشتقات جديد تئوفيلين به عنوان عوامل بلقوه گشاد كننده ي برونش و محرك ميوكارد

سلطاني راد محمدنويد

خليفه رضا

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

دنيوي زينب

N-متيل مورفولينيوم سيليكا سولفات به عنوان كاتاليزور ناهمگن جديد وكارآمد براي سنتز مشتقات H1- تترازول

بهروز سميه

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

صادقي عطا آبادي محبوبه

سنتز مشتقات ۱H- تترازول از تركيبات نيتريل درحضور نانو ذرات مس روي چاركول (cu/c) به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن

خليفه رضا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

فروهري الهام

سنتز تعدادي ازمشتقات جديد اوژنول به عنوان عوامل بالقوه بي حس كننده موضعي و ضد باكتري

سلطاني راد محمدنويد

بهروز سميه

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

جمشيد پناه سحر

بررسي اثر متقابل آروماتيسيته و پيوند هيدروژني درون مولكولي در تعدادي از تركيبات بتا- داي كتوني

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

خرم دل مهسا

تاثيرآروماتيسيته برپيوند هيدروژني بين مولكولي نوع پي درمشتقات ۲- متيلن -۲ هيدروژن - ايندن

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

رضوي فاطمه

طراحي كامپيوتري دولايه هاي ليپيدي با تركيب هاي متفاوت ليپيد و مطالعه ي شبيه سازي ديناميك مولكولي

محمدآقايي دلارا

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۴

قهرمان ايزدي فاطمه

اندازه گيري و مدل سازي خواص ترموديناميكي مخلوط هاي دوتايي شامل ۱- بوتيل-۳- متيل ايميدازوليوم تيوسيانات و تعدادي از الكل ها

علويان مهر محمد مهدي

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۰

كرمي آرزو

طراحي كامپيوتري فرم هاي جهش يافته جديد انسولين با تمايل تجمع كمتر

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

كيهانيان معصومه

يك روش جديد براي تخمين انرژي پيوند هيدروژني درون مولكولي در بتا-داي كتون ها

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۴

محمديان الهام

پتانسيل بين مولكولي از اساس و ضريب دوم ويريال براي گاز خالص SF۶و تعدادي از مخلوط هاي دوتايي آن

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۴