نام و نام خانوادگی استاد راهنما(یان) استاد(ان) مشاور تاریخ فارغ التحصیلی
مهسا تقي زاده فرد محمد مهدي علويان مهر عبدالرضا نکوئی ۱۳۹۸/۱۰/۱۸
فاطمه حامدي دلارا محمدآقايي محمد مهدي علويان مهر/ محمدنويد سلطانی راد ۱۳۹۹/۰۳/۲۷