نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاريخ دفاع

احراري سميرا

سنتز برخي از مشتقات جديد كاربازول به عنوان عوامل بالقوه ي مهاركننده گيرندهاي بتا آدرنرژيك

سلطاني راد محمدنويد

خليفه رضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۹

سامي اكرم

سنتز برخي از مشتقات جديد -? هيدروكسي تري آزول داراي هسته كاربازول به عنوان عوامل بالقوه دارويي

بهروز سميه

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۲۵

صابري زارع مريم

سنتز تعدادي از مشتقات جديد هيدروكسي آلكيل۱،۲،۳- تري آزوليل N- هتروكسيل ها به عنوان عوامل بالقوه دارويي

بهروز سميه

خليفه رضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۹

صادقي ده چناري وحيد

طراحي و سنتز تعدادي از مشتقات جديد تترازول به عنوان عوامل بالقوه دارويي

سلطاني راد محمدنويد

بهروز سميه

۱۳۹۳.۰۶.۲۴

كريم زاده فرانك

سنتز مشتقات H۲- ايندازول در حضور نانو ذرات مس روي چاركول به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن

خليفه رضا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۳۰

حداد فرشته

طراحي كامپيوتري برخي عوامل ضد قارچ جديد با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك ملكولي و داكينگ

محمدآقايي دلارا

نكوئي عبدالرضا-بهروز سميه

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

پارسا سميرا

مطالعات نظري پيوند هيدروژني بين مولكولي در تعدادي از مخلوط¬هاي دو جزئي الكلي

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۳۰

آزادي نغمه

محاسبه خواص حجمي مخلوط ها و محلول هاي پليمري با استفاده از معادله حالت تائو- ميسون اصلاح شده

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

پرويزي نگار

الف- بررسي برهمكنش مولكولي والاسيكلوويرهيدروكلريد با آلبومين سرم انساني

علويان مهر محمد مهدي

محمدآقايي دلارا-سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۳۰

تقي زاده فرد مهسا

محاسبه خواص ترموديناميكي تعادل هاي فازي مايعات يوني ومخلوط مايعات يوني با استفاده از معادله حالت كره سخت اختلال يافته

علويان مهر محمد مهدي

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۶

حمزوي حمزه خاني زهرا

مطالعه نظري تعدادي از فولرن¬هاي جفت شده با نيتروژن (نيتروژن¬هاي مجاور هم)

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۳.۱۱.۳۰

سوخكي الهام

محاسبه پتانسيل بين مولكولي و خواص انتقالي برخي مخلوط هاي خنك كننده در دانسيته هاي پايين و متوسط

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۰۱

رستگار نجمه

سنتز مشتقات تترازول در حضور نانوذرات مس روي چاركول به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن

خليفه رضا

بهروز سميه

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

صمدي مروه

بررسي برهم كنش مولكولي ليگاند با سرم آلبومين خون با استفاده از مطالعات طيف سنجي

علويان مهر محمد مهدي

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۰

هاشمي محمد

سنتز تعدادي ازمشتقات جديد تئوفيلين به عنوان عوامل بلقوه گشاد كننده ي برونش و محرك ميوكارد

سلطاني راد محمدنويد

خليفه رضا

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

دنيوي زينب

N-متيل مورفولينيوم سيليكا سولفات به عنوان كاتاليزور ناهمگن جديد وكارآمد براي سنتز مشتقات H1- تترازول

بهروز سميه

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

صادقي عطا آبادي محبوبه

سنتز مشتقات ۱H- تترازول از تركيبات نيتريل درحضور نانو ذرات مس روي چاركول (cu/c) به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن

خليفه رضا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

فروهري الهام

سنتز تعدادي ازمشتقات جديد اوژنول به عنوان عوامل بالقوه بي حس كننده موضعي و ضد باكتري

سلطاني راد محمدنويد

بهروز سميه

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

جمشيد پناه سحر

بررسي اثر متقابل آروماتيسيته و پيوند هيدروژني درون مولكولي در تعدادي از تركيبات بتا- داي كتوني

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

خرم دل مهسا

تاثيرآروماتيسيته برپيوند هيدروژني بين مولكولي نوع پي درمشتقات ۲- متيلن -۲ هيدروژن - ايندن

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

رضوي فاطمه

طراحي كامپيوتري دولايه هاي ليپيدي با تركيب هاي متفاوت ليپيد و مطالعه ي شبيه سازي ديناميك مولكولي

محمدآقايي دلارا

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۴

قهرمان ايزدي فاطمه

اندازه گيري و مدل سازي خواص ترموديناميكي مخلوط هاي دوتايي شامل ۱- بوتيل-۳- متيل ايميدازوليوم تيوسيانات و تعدادي از الكل ها

علويان مهر محمد مهدي

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۰

كرمي آرزو

طراحي كامپيوتري فرم هاي جهش يافته جديد انسولين با تمايل تجمع كمتر

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

كيهانيان معصومه

يك روش جديد براي تخمين انرژي پيوند هيدروژني درون مولكولي در بتا-داي كتون ها

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۴

محمديان الهام

پتانسيل بين مولكولي از اساس و ضريب دوم ويريال براي گاز خالص SF۶و تعدادي از مخلوط هاي دوتايي آن

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۴