نام خانوادگي و نام دانشجو

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاريخ دفاع

احراري سميرا

سلطاني راد محمدنويد

خليفه رضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۹

سامي اكرم

بهروز سميه

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۲۵

صابري زارع مريم

بهروز سميه

خليفه رضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۹

صادقي ده چناري وحيد

سلطاني راد محمدنويد

بهروز سميه

۱۳۹۳.۰۶.۲۴

كريم زاده فرانك

خليفه رضا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۳۰

حداد فرشته

محمدآقايي دلارا

نكوئي عبدالرضا-بهروز سميه

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

پارسا سميرا

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۳۰

آزادي نغمه

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

پرويزي نگار

علويان مهر محمد مهدي

محمدآقايي دلارا-سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۳۰

تقي زاده فرد مهسا

علويان مهر محمد مهدي

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۶

حمزوي حمزه خاني زهرا

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۳.۱۱.۳۰

سوخكي الهام

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۰۱

رستگار نجمه

خليفه رضا

بهروز سميه

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

صمدي مروه

علويان مهر محمد مهدي

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۰

هاشمي محمد

سلطاني راد محمدنويد

خليفه رضا

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

دنيوي زينب

بهروز سميه

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۴.۰۶.۲۳

صادقي عطا آبادي محبوبه

خليفه رضا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

فروهري الهام

سلطاني راد محمدنويد

بهروز سميه

۱۳۹۴.۰۶.۲۵

جمشيد پناه سحر

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

خرم دل مهسا

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

رضوي فاطمه

محمدآقايي دلارا

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۴

قهرمان ايزدي فاطمه

علويان مهر محمد مهدي

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۴.۱۱.۱۰

كرمي آرزو

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۳

كيهانيان معصومه

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۴.۱۱.۱۴

محمديان الهام

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۴.۱۱.۱۴