نام خانوادگي و نام دانشجو

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاريخ دفاع

جعفري زهرا

محمدآقايي دلارا

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۲.۰۶.۲۷

حق گو ساناز

نكوئي عبدالرضا

 

۱۳۹۲.۰۶.۳۰

حلواني بغلاني نژاد مينا

محمدآقايي دلارا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۲.۰۶.۲۶

رشيدي روح اله

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۲.۰۸.۲۹

شريفي مهسا

علويان مهر محمد مهدي

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۲.۰۶.۱۳

شهسوار سميه

علويان مهر محمد مهدي

بهروز سميه

۱۳۹۲.۰۶.۲۳

صفرزاده حقيقي شيما

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۲.۰۶.۳۱

كشاورز فاطمه

علويان مهر محمد مهدي

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۲.۰۶.۱۳

نجفي زهرا

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۲.۰۶.۳۰

رستمي سعيد

بهروز سميه

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۲.۰۶.۲۴

شهريار پور فاطمه

خليفه رضا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۲.۰۶.۲۴

قمري مهديه

خليفه رضا

بهروز سميه

۱۳۹۲.۰۶.۲۰

نجفي حسنيه

سلطاني راد محمدنويد

بهروز سميه

۱۳۹۲.۰۶.۲۳

نام خانوادگي و نام دانشجو

عنوان پایان نامه

استاد راهنما(یان)

استاد(ان) مشاور

تاريخ دفاع

احراري سميرا

سنتز برخي از مشتقات جديد كاربازول به عنوان عوامل بالقوه ي مهاركننده گيرندهاي بتا آدرنرژيك

سلطاني راد محمدنويد

خليفه رضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۹

سامي اكرم

سنتز برخي از مشتقات جديد -? هيدروكسي تري آزول داراي هسته كاربازول به عنوان عوامل بالقوه دارويي

بهروز سميه

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۲۵

صابري زارع مريم

سنتز تعدادي از مشتقات جديد هيدروكسي آلكيل۱،۲،۳- تري آزوليل N- هتروكسيل ها به عنوان عوامل بالقوه دارويي

بهروز سميه

خليفه رضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۹

صادقي ده چناري وحيد

طراحي و سنتز تعدادي از مشتقات جديد تترازول به عنوان عوامل بالقوه دارويي

سلطاني راد محمدنويد

بهروز سميه

۱۳۹۳.۰۶.۲۴

كريم زاده فرانك

سنتز مشتقات H۲- ايندازول در حضور نانو ذرات مس روي چاركول به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن

خليفه رضا

سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۳۰

حداد فرشته

طراحي كامپيوتري برخي عوامل ضد قارچ جديد با استفاده از شبيه سازي هاي ديناميك ملكولي و داكينگ

محمدآقايي دلارا

نكوئي عبدالرضا-بهروز سميه

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

پارسا سميرا

مطالعات نظري پيوند هيدروژني بين مولكولي در تعدادي از مخلوط¬هاي دو جزئي الكلي

نكوئي عبدالرضا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۳۰

آزادي نغمه

محاسبه خواص حجمي مخلوط ها و محلول هاي پليمري با استفاده از معادله حالت تائو- ميسون اصلاح شده

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۲۸

پرويزي نگار

الف- بررسي برهمكنش مولكولي والاسيكلوويرهيدروكلريد با آلبومين سرم انساني

علويان مهر محمد مهدي

محمدآقايي دلارا-سلطاني راد محمدنويد

۱۳۹۳.۰۶.۳۰

تقي زاده فرد مهسا

محاسبه خواص ترموديناميكي تعادل هاي فازي مايعات يوني ومخلوط مايعات يوني با استفاده از معادله حالت كره سخت اختلال يافته

علويان مهر محمد مهدي

نكوئي عبدالرضا

۱۳۹۳.۰۶.۲۶

حمزوي حمزه خاني زهرا

مطالعه نظري تعدادي از فولرن¬هاي جفت شده با نيتروژن (نيتروژن¬هاي مجاور هم)

نكوئي عبدالرضا

محمدآقايي دلارا

۱۳۹۳.۱۱.۳۰

سوخكي الهام

محاسبه پتانسيل بين مولكولي و خواص انتقالي برخي مخلوط هاي خنك كننده در دانسيته هاي پايين و متوسط

محمدآقايي دلارا

علويان مهر محمد مهدي

۱۳۹۳.۱۱.۰۱

رستگار نجمه

سنتز مشتقات تترازول در حضور نانوذرات مس روي چاركول به عنوان يك كاتاليزور ناهمگن

خليفه رضا

بهروز سميه

۱۳۹۳.۱۱.۲۸