براساس رأی هیأت ممیزه دانشگاه شیراز، سرکار خانم دکتر محمد آقایی عضو  محترم هیأت علمی دانشکده شیمی ، به مرتبه دانشیاری ارتقاء یافتند.