نرخ هاي خدمات استفاده از تجهيزات آزمايشگاهي دانشکده شيمي دانشگاه صنعتي شيراز به شرح جدول ذیل می باشد.

نحوه پذیرش نمونه (حضوری، پستی و ...)

شرایط خاص نمونه ها

حجم آزمون (تعداد نمونه ها یا حجم مورد درخواست)

تعرفه استاندارد  ریال

نوع آزمون

عنوان دستگاه

حضوری

-

حداقل ۵میلی لیتر نمونه

۴۰۰/۰۰۰(هر نمونه)

طیف سنجی نوری

طیف‌سنج فلورسانس Varian

۱/۳۰۰/۰۰۰(هر ساعت)

‌ حضوری

-

حداقل ۵میلی لیتر نمونه

۳۰۰/۰۰۰(هر نمونه)

طیف سنجی نوری

طیف سنج مرئی- فرابنفش Uv-Vis

Varian

۱/۰۰۰/۰۰۰ (هر ساعت)

حضوری/پستی

نمونه جامد- فاقد رطوبت

حداقل ۵/۰ گرم نمونه

۳۵۰/۰۰۰(هر نمونه)

طیف سنجی نوری

طیف سنج مادون قرمز FTIR

Shimadzu

حضوری

ترکیبات فرار

حداقل ۱میلی لیتر نمونه

۱/۲۰۰/۰۰۰ (هر نمونه)

جداسازی و آنالیز

کروماتوگرافی گازی GC

حضوری

-

حداقل ۵میلی لیتر نمونه

۱/۰۰۰/۰۰۰ (هر ساعت)

اندازه‌گیری چگالی

دانسیتومتر

حضوری

-

حداقل ۱میلی لیتر نمونه

۱/۰۰۰/۰۰۰ (هر ساعت)

اندازه‌گیری ضریب شکست

انکسار سنج

حضوری

-

حداقل ۲۵ میلی لیتر نمونه

۲۵۰/۰۰۰(هر ۱۵ دقیقه)

انجام واکنش و پخش همگن ذرات

اولتراسونیک

(حمام و پروب)

حضوری

نمونه جامد

در حدود ۵۰ میلی گرم

۱۰۰۰/۰۰۰(هر نمونه)

شناسایی ترکیبات آلی

تعیین نقطه ذوب

حضوری

-

-

۱۰۰۰/۰۰۰تا ۲۰۰۰/۰۰۰(هر ساعت) براساس شرایط انتخابی

انجام واکنش تحت شرایط کنترل شده

رآکتور تحت فشار ۵ لیتری استیل زنگ نزن

حضوری

-

-

۳۰۰۰/۰۰۰تا ۴۰۰۰/۰۰۰(هر ساعت) براساس شرایط انتخابی

انجام واکنش تحت شرایط کنترل شده

رآکتور تحت فشار ۲۰ لیتری استیل زنگ نزن

همچنین دانشکده از ارائه تخفیف ویژه و تنظیم تفاهم نامه برای همکاران، محققین و پژوهشگران دانشگاهی استقبال می نماید.