قابل توجه دانشجویان مقطع دکتری رشته شیمی فیزیک ورودی نیمسال اول ۹۷-۹۶:

 

آزمون جامع دکتری  به شرح زیر برگزار خواهد شد:

 

تاریخ برگزاری آزمون کتبی : چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۱

 

تاریخ برگزاری آزمون شفاهی:چهارشنبه مورخ ۹۷/۹/۲۸