باسلام:

جهت اطلاع از زمان حذف و اضافه نیمسال اول ۰۰-۹۹ لینک زیر را ملاحظه فرمایید:

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/rygvjssdjmkijrcn.pdf