جناب آقای دکتر علویان مهر، ریاست محترم دانشگاه صنعتی شیراز، طی حکمی سرکار خانم دکتر دلارا محمدآقایی را به مدت دو سال (از ابتدای مهرماه ۱۳۹۹) به ریاست دانشکده شیمی منصوب نمودند. ایشان از سال ۱۳۸۸ عضو هیات علمی دانشکده شیمی و در حال حاضر دارای مرتبه دانشیاری در گرایش شیمی فیزیک می باشند.

در عین حال، جناب آقای دکتر علویان مهر، درنامه دیگری، مراتب تشکر و تقدیر خود را از خدمات ارزنده جناب آقای دکتر نکوئی، در مدت تصدی ریاست دانشکده شیمی ابراز نمودند.