باسلام

دانشجویان مقطع دکتری دانشکده شیمی که رساله را اخذ نموده اند، با توجه به ورودی خود و بر اساس آیین نامه (شرح زیر) می بایست گزارش پیشرفت تحصیلی خود را به استاد راهنما یا اعضای کمیته  پیشنهاد رساله ارائه نمایند

۱- ورودی های ماقبل۹۵

درپایان هر سال تحصیلی در حضور اعضای کمیته پیشنهاد رساله ، به صورت شفاهی

۲- ورودی های ۹۵ و ۹۶

درپایان هر نیمسال تحصیلی، به صورت کتبی به استاد راهنما

۳- ورودی های ۹۷ به بعد

پایان هر نیمسال تحصیلی  در حضور اعضای کمیته پیشنهاد رساله، به صورت شفاهی