درخصوص دانشجویانی که معافیت تحصیلی آنها به پایان رسیده و قصد دفاع از پایان نامه در اسفند دارند

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/123_0.pdf