ردیف

عنوان سمینار

گرایش

۱

مقدمه اي بر روش نظريه نظريه تابعي چگالي و اوربيتال هاي پيوندي طبيعي

شیمی فیزیک

۲

روشهاي شيمي محاسباتي

شیمی فیزیک

۳

پيوند هيدروژني

شیمی فیزیک

۴

ميكروسكوپهاي الكتروني

شیمی فیزیک

۵

ارتباط كمي بين ساختار و خواص تركيبی

شیمی فیزیک

۶

مروري بر خواص و كاربردهاي مايعات يوني

شیمی فیزیک

۷

شبيه سازي ديناميك مولكولي و برخي كاربردهاي آن

شیمی فیزیک

۸

مطالعه ترموديناميك فولدينگ پرتوئين ها

شیمی فیزیک

۹

پليمرها و ترموديناميك محلولهاي پليمري

شیمی فیزیک

۱۰

معادلات ترموديناميكي براي پيش بيني خواص

شیمی فیزیک

۱۱

اكتشاف دارو به كمك كامپيوتر

شیمی فیزیک

۱۲

معرفي خواص و كاربردهاي فولرن ها

شیمی فیزیک

۱۳

شبيه سازي ديناميك ملكولي پروتئين هاي غشايي

شیمی فیزیک

۱۴

خواص انتقالي

شیمی فیزیک

۱۵

مدل هاي ترموديناميكي و چالش ها يآن در بيو تكنولوژي

شیمی فیزیک

۱۶

كاربردهاي مايعات يوني در صنعت و شيمي تجزيه

شیمی فیزیک

۱۷

مجموعه هاي پايه اي درشيمي كوانتمی

شیمی فیزیک

۱۸

اصول و كاربردهاي مطالعات فلوئورسانس

شیمی فیزیک

۱۹

عامل دار كردن نانولوله هاي كربني

شیمی فیزیک

۲۰

پيوندهاي هيدروژني و اثر تعاونی

شیمی فیزیک

۲۱

كربن نانوتيوب ها: خواص و كاربردها

شیمی فیزیک

۲۲

كاربردهاي كافيئن در زندگي

شیمی داروئی

۲۳

پيرازول و كاربردهاي آن

شیمی داروئی

۲۴

 داروهاي ضد قارچي

شیمی داروئی

۲۵

 تئوفيلين به عنوان يك ساختار فعال زيستي و مهم در شيمي دارويي

شیمی داروئی

۲۶

كابازول و كاربردهاي آن

شیمی داروئی

۲۷

ايمينوافينيتي كوروماتو گرافي

شیمی داروئی

۲۸

داروهاي ضد صرع

شیمی داروئی

۲۹

داروهاي ضد سرطان و ضد ويروس

شیمی داروئی

۳۰

تترازول و كاربردهاي آن

شیمی داروئی

۳۱

داروهاي ضد مالاريا

شیمی داروئی