سمینارهای کارشناسی ارشد

ردیف

عنوان سمینار

گرایش

1

مقدمه اي بر روش نظريه نظريه تابعي چگالي و اوربيتال هاي پيوندي طبيعي

شیمی فیزیک

2

روشهاي شيمي محاسباتي

شیمی فیزیک

3

پيوند هيدروژني

شیمی فیزیک

4

ميكروسكوپهاي الكتروني

شیمی فیزیک

5

ارتباط كمي بين ساختار و خواص تركيبی

شیمی فیزیک

6

مروري بر خواص و كاربردهاي مايعات يوني

شیمی فیزیک

7

شبيه سازي ديناميك مولكولي و برخي كاربردهاي آن

شیمی فیزیک

8

مطالعه ترموديناميك فولدينگ پرتوئين ها

شیمی فیزیک

9

پليمرها و ترموديناميك محلولهاي پليمري

شیمی فیزیک

10

معادلات ترموديناميكي براي پيش بيني خواص

شیمی فیزیک

11

اكتشاف دارو به كمك كامپيوتر

شیمی فیزیک

12

معرفي خواص و كاربردهاي فولرن ها

شیمی فیزیک

13

شبيه سازي ديناميك ملكولي پروتئين هاي غشايي

شیمی فیزیک

14

خواص انتقالي

شیمی فیزیک

15

مدل هاي ترموديناميكي و چالش ها يآن در بيو تكنولوژي

شیمی فیزیک

16

كاربردهاي مايعات يوني در صنعت و شيمي تجزيه

شیمی فیزیک

17

مجموعه هاي پايه اي درشيمي كوانتمی

شیمی فیزیک

18

اصول و كاربردهاي مطالعات فلوئورسانس

شیمی فیزیک

19

عامل دار كردن نانولوله هاي كربني

شیمی فیزیک

20

پيوندهاي هيدروژني و اثر تعاونی

شیمی فیزیک

21

كربن نانوتيوب ها: خواص و كاربردها

شیمی فیزیک

22

كاربردهاي كافيئن در زندگي

شیمی داروئی

23

پيرازول و كاربردهاي آن

شیمی داروئی

24

 داروهاي ضد قارچي

شیمی داروئی

25

 تئوفيلين به عنوان يك ساختار فعال زيستي و مهم در شيمي دارويي

شیمی داروئی

26

كابازول و كاربردهاي آن

شیمی داروئی

27

ايمينوافينيتي كوروماتو گرافي

شیمی داروئی

28

داروهاي ضد صرع

شیمی داروئی

29

داروهاي ضد سرطان و ضد ويروس

شیمی داروئی

30

تترازول و كاربردهاي آن

شیمی داروئی

31

داروهاي ضد مالاريا

شیمی داروئی

 
0