اطلاع رسانی همایش ملی و دومین همایش بین المللی بیوشیمی فیزیک ایران- دانشگاه گیلان

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/1_5.pdf

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/44941055%282%29.pdf

‎/sites/che123.sutech.ac.ir/files/Groups/client/44941055%284%29.pdf