**** دانشجویان محترم لطفا دروسی را که در تاریخ ۲۸ و ۲۹ شهریور ماه اخذ کرده اید را حذف و در زمان حذف و اضافه (۹ و ۱۰ مهرماه) آنها را دوباره اخذ کنید.

سرویس از ساعت ۷ صبح از جلوی درب دانشگاه بلوار مدرس به سمت صدرا حرکت می کند.

به برنامه جدید با دقت توجه گردد.

برنامه دروس نیمسال اول تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ دانشکده شیمی

۱۴-۱۵:۳۰

۱۳-۱۴:۳۰

۱۱-۱۲:۳۰

۹:۳۰-۱۱

۸-۹:۳۰

ایام هفته

مباحث ویژه در شیمی فیزیک(دکتری)

(دکتر سروری)

کلاس ۲۱۰

شیمی فیزیک پیشرفته

(دکتر علویانمهر)

کلاس A صدرا

 

مباحث ویژه در شیمی فیزیک(ارشد)

(دکتر محمدآقائی)

کلاس A صدرا

طیف سنجی مولکولی 

(دکتر نکوئی)

کلاس B صدرا

شیمی آلی پیشرفته

(دکتر بهروز)

کلاس B صدرا

ترمودینامیک شیمیایی جامدات

(دکتر محمدآقائی)

کلاس A صدرا

 

شیمی هتروسیکل

(دکتر خلیفه)

کلاس B صدرا

 

شنبه

.............

.............

 

شیمی داروئی

(دکتر سلطانی راد)

کلاس B صدرا

 

شیمی داروئی و

نانوتکنولوژی

(دکتر سلطانی راد)

کلاس B صدرا

.............

 

 

یکشنبه

.............

 

شیمی فیزیک پیشرفته

(دکتر علویانمهر)

کلاس A صدرا

مباحث ویژه در شیمی فیزیک(دکتری)

(دکتر نکوئی)

کلاس B صدرا

 

مباحث ویژه در شیمی فیزیک(ارشد)

(دکتر محمدآقائی)

کلاس A صدرا

طیف سنجی مولکولی 

(دکتر نکوئی)

کلاس B صدرا

 

شیمی آلی پیشرفته

(دکتر بهروز)

کلاس B صدرا

ترمودینامیک شیمیایی جامدات

(دکتر محمدآقائی)

کلاس A صدرا

 

شیمی هتروسیکل

(دکتر خلیفه)

کلاس B صدرا

 

دوشنبه

 

.............

.............

 

 

شیمی داروئی 

(دکتر سلطانی راد)

کلاس B صدرا

 

 

شیمی داروئی و

نانوتکنولوژی

(دکتر سروری)

کلاس B صدرا

.............

 

 

سه شنبه