معرفـــی دانشــکده

دانشکده شيمي دانشگاه صنعتي شيراز همزمان با تاسيس و راه اندازي دانشگاه صنعتي شيراز در سال ۱۳۸۳ با جذب اعضای هيات علمي در گـرايش­هـاي شـيمي فيزيك و شيمي آلي-دارويي به عنوان يكي از گروه­هاي دانشکده علوم پايه تاسيس گرديد و از آن تاریخ بدون وقفه در راستای ارتقاء سطح کیفی آموزشی و پژوهشی و دیگر رسالت های خود کوشش نموده است. دانشکده شـيمي در برنامه جامع دانشگاه صـنعتي شـيراز به عنـوان يـك دانشكده مستقل با رشته­هاي متنوع و بين رشته­اي شـيمي (در مقاطع تحصیلات تکمیلی) برنامـه ريــزي شـده اسـت. این دانشکده در ســال ۱۳۸۷ بـا راه اندازي دوره كارشناسـي ارشـد گرایش شيمي فيزيك رسماً شروع به پذيرش دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی نموده است...(ادامه مطلب)